Az irgalom és az igazság ereje

Az irgalom és az igazság ereje

Az irgalom és az igazság ereje. Így foglalható össze az a páros interjú, melyet a 168 ÓRA készített Hodász András katolikus pappal valamint Perintfalvi Ritával, a teológia doktorával. Ez a vita egyben leképezi az egyház, és itt nem csak a katolikus egyház két arcát. Amely polarizálhatja Ferenc pápa megítélését. Mind az irgalom mind az igazság hatalma óriási. Miként lehet azonban gondolkodni ennek a két erőnek a feszítésében? Fehér T. Dániel szemléje.

francis_1.jpg
A Hodász atya valamint Perintfalvi Rita közötti párbeszéd nem sokkal a kezdete után egy ártatlan kérdéssel indul, miszerint lehet-e egy papnak vagy egy teológusnak kedvenc pápája. A kérdésre adott válaszban, mintha felsejlene a későbbi beszélgetés egyik fő fonala. Míg Perintfalvi korábban nem is gondolkodott hasonló kérdésben, addig 

– Perintfalvi Rita: “[…] amikor 2013-ban a konklávé megválasztotta, a bécsi teológus barátaimmal elővettünk egy üveg havannai rumot, és megittuk az egészségére. Nagyon örültünk, hogy végre nem egy európai bíboros lett a pápa. Számunkra ez a sokáig vatikáni üldözés alatt álló felszabadítási teológia diadalát is jelentette, amit Ferenc tavaly októberben Óscar Romero mártír érsek szentté avatásával meg is koronázott.”

Perintfalvi azt emeli ki, ahogy a gondolkodás középpontjába az irgalmasság kerül. Ez pedig egy személyes Isten-élményéből fakad, melynek eredőjeként, ebből táplálkozva tudja azt mondani Ferenc pápa, hogy az irgalmasság apostola szeretne lenni. Hodász atya ezzel szemben egy másik nyelvjátékot működtet. Meglátása szerint bár lehetnek egyéni szimpátiák, 

– Hodász András: “[…] a személyes érzelmektől függetlenül a megválasztott egyházfőhöz hívő engedelmességgel kell viszonyulnunk. Az elmúlt hat évben megszerettem Ferenc pápát, de nem ő a kedvencem.

Kérdésre, hogy akkor ki, elődjét, XVI. Benedek emeritus pápát említi, aki meglátása szerint egyszerre képes a problémákat látni, és megfogalmazni a katolikus tanításokat. Ennek ellenére Ferenc pápát jó vezetőnek tartja, aki alázatos és emberközeli. Perintfalvi viszontválaszában a pápa korábbi munkái miatt nem képes ilyen színben látni a hat éve lemondott pápát. Perintfalvi szerint, míg Ferenc meglátásában Isten nem csak várja el a bűnös megtérését, hanem a kapcsolatba éppen, hogy ő lép fel kezdeményezően. Ő az, aki megszólít. Ő az, aki irgalmas elfogadásával lép oda az emberhez. Ahogy azt Ferenc pápa igyekszik leképezni. Ez a felszabadítási teológia hagyományának része. És pont ez az a hagyomány, mely ellen Ratzinger rendszerszintű háborít indított. 
Az irgalom és engedelmesség párosa ismétlődik a beszélgetés további részében is. Hodász atya kifejti, miszerint meglátása szerint:
Az egyházi tanításoknak van egyfajta hierarchiája. Vannak megváltoztathatatlan tanítások, ezek a dogmák. Egyetlen pápa sem vonhatja kétségbe a dogmákat, senki nem vetheti fel például, hogy Jézus esetleg nem is támadt föl.
A beszélgetőpartnere által felvetett dogmafejlődést pedig úgy látja, hogy az már csak annyit tesz hozzá, hogy a dogmákat jobban kifejtjük. Ilyen értelemben pedig Hodász atya úgy gondolja, Ferenc egy-pár kijelentése már ezt a szintet is érinti: 
Megítélésem szerint Ferenc pápa néhány újítása azonban a dogmákat is érinti. Például a szexuáletikai kérdésekben. Az egyházi tanítások továbbra is egyértelműen kizárják a fogamzásgátlás minden formáját, viszont a 2016-os Amoris Laetitia (A szeretet öröme) 351-es lábjegyzetében az elváltak és az újraházasodottak áldozásával kapcsolatban a pápa elbizonytalanította a híveket.
rita.jpg
Fotó: Bazánth Ivola
Perintfalvi erre felveti, hogy az egyház nem ítéli el a fogamzásgátlást, hiszen engedélyezi a természetes fogamzásgátlást. Itt Hodász atya egy másik fogalommal operál, különbséget tesz fogamzásgátlás és természetes családtervezés között. Szerinte aki az utóbbit fogamzásgátlási céllal használja az bűnt követ el, melyet a Humanae vitae pápai enciklikára hivatkozva jelent ki. Perintfalvi szerint azonban ez játék a szavakkal, sőt a kérdésnek már a felvetése is ellenállásokba ütközik sokszor:
Nagyon örömteli, hogy Ferenc pápát nem csak a papság véleménye érdekli ebben a kérdésben, akik ugye nem élnek szexuális életet, hanem a hívek álláspontja is, akiknek az életét viszont meghatározza ez a kérdés. A 2014-es, úgynevezett rendkívüli családszinódus idején az egyházfő készíttetett egy kilenc kérdéscsoportból álló kérdőívet házasság, szexualitás és család témakörben. A magyar katolikusokhoz nem jutott el ez a kérdőív, miután Erdő Péter bíboros ezt „elszabotálta”. A világ számos országában azonban kitöltötték a hívek, és az derült ki, hogy számukra a fogamzásgátlás eszközeinek tiltása betarthatatlan egyházi előírás. 
Azaz, Ferenc pápa számára érték a sensus fideinek nevezett, a hívek egyetemes hitérzékeként visszaadható teológiai fogalom. Részéről jelen van egy nagyon tudatosan törekvés, hogy az egyházi tanítások és a való élet közötti problémákat nem csak megnevezze, hanem feloldja a köztük feszülő ellentmondásokat. Hodász atya megjegyzése minderre, hogy ez a hitérzék azonban nem írhatja felül a Szentírást, sőt, egyértelműek számára a szexuális élet szabadabbá válásának következményei. Idézett adatsora szerint a fogamzásgátló eszközök elterjedése és a házasságon kívüli szexuális élet opciója között kapcsolat van. Perintfalvi szerint a kapcsolat azért visszás, mert a fogamzásgátlás elterjedése csak a női szexualitást szabadította fel, a férfiak korábban sem féltek a hűtlenkedéstől. Ezt nem vívmánynak tartja, hanem a kettős mércére fontos itt felhívni a figyelmet. Hiszen gyakorlatilag korábban kizárólag a nőtől várták el a hűséget, fogamzásgátlás nélkül pedig nem is lehetett ezt más módon biztosítani.
A konkrét téma után a felek ismét egy általánosabb keretben gondolkodtak irgalom és engedelmesség témájában. A referenciapontot továbbra is Ferenc pápa adta. Hodász atya szerint Ferenc pápa a sok reform között szem elől téveszti a katolikus tanítások tisztaságát. Elbizonytalanítja a híveket.
A katolikus szó jelentése, hogy egyetemes. Épp ez sérül. Argentínában például áldozhatnak az elvált, újraházasodott hívek, Németországban pedig a protestáns testvérek is, holott már Pál megfogalmazza, hogy az áldozás az egység jele, és csak az részesedhet benne, aki arra méltó. Tehát nem csak az egységesség hiánya a baj, hanem a tanítás módosítása is. Ugyanígy problémás a halálbüntetésről szóló rész módosítása a katekizmusban. Valamit vallottunk kétezer évig, akkor nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni.
Perintfalvi szerint viszont Ferenc minden akar lenni, csak neme gy autoriter vezető. Szerinte a helyi püspökök jobban ismerik a helyi kultúrát, ezért bizonyos kérdéseket jobb átengedni nekik. Sokkal inkább 
föderalista módon kívánja az egyházat szervezni, ahol a püspöki kollegialitás szellemében az adott püspöki konferenciák közelebb tudják vinni a hívekhez az amúgy egyetemes egyházat. Ferenc pápa szerinte pont azt mondja ki, hogy nem lehet egy kérdésre egyféle választ adni. Erre az egyik legjobb példa nem is a szexuáletika, hanem a migráció kérdése. Ferenc pápa a menekültválságot látta, mellyel számos támadást indított el személye ellen.
Hodász atya mindezzel nem tud azonosulni. Ő azt vallja, hogy jó katolikusként tartania kell magát a tanításhoz. Hiszen, aki nem ért egyet a tanításokkal, vagy a pápai/szinódusi döntésekkel, az meglátása szerint akár szegre is akaszthatja a reverendáját, és jobb, ha elmegy pénztárosnak egy szupermarketbe. Az üdvözlendő, hogy együttérzéssel fordul a szegények felé, azonban nem olyan intenzitású változásoknak kitenni az egyházat, amely miatt az összeroppanhat, összefőlhet. Perintfalvi az interjú vége felé is kitart amellett, hogy itt az irgalmasság a kérdés. Ferenc pápa ezzel a misszióval lépett a pápai székbe, ez az az értelmezési keret, amelyben minden egyházi történést el kell helyezni.
Ferenc azzal a vízióval érkezett a pápai székbe, hogy az irgalmasság apostolaként végrehajtsa a világegyház reformját. 17 éves korában Máté, a vámos története érintette meg spirituálisan. Később püspöksége mottójául is azt választotta, hogy „irgalmából választott ki engem”. A küldetéstudata magyarázza a változások intenzitását.
Az egyház nem volt mindig hierarchikus, mondja. Ha a kezdeti Jézus-mozgalmat tekintik a kutatók, akkor a testvériség és a társadalmi egyenlőség elve volt jelen a közösségben. A változás egy külső hatásra, az államvallássá váláskor köszöntött be. Tehát az a gondolat, hogy a pápa tekintélyénél fogva majd vezeti a világegyházat ez Perintfalvi érvelésében nem egy magától értetődő dolog, sőt az 1965-ben lezárult II. vatikáni zsinaton már meg is fogalmazódik ennek a szöges ellentéte, az úgynevezett Isten népe teológia (vö. Lumen Gentium). Ennek gyújtópontjában pedig az áll, hogy az egyházat nem csupán a papság adja, hanem az Isten, a papság továbbá az összes megkeresztelkedett közösen. Ferenc így, a korábban elhangzottakkal szemben, inkább érdekeket sért, mert ebben a szemléletben, ezzel az irgalommal eltelve végzi működését.
Hodász atya válaszában egyet értett, hogy nem egy olyan egyházban kellene élnünk, ahol a pap egyfajta megkérdőjeleztetetlen és megszólíthatatlan elemként van jelen. Ugyanakkor az fontos, hogy ők is tartsák be a tanítást. Ennek egyféle megoldására az atya saját templomában is kirakott egy üzenődobozt, hogy a hívek jelezhessék felé, ha prédikációjában eltér a katolikus anyaszentegyház dogmáiban megfogalmazott hitigazságaitól. De megismétli, hogy az irgalom megjelenése számára is a legfontosabb és legszimpatikusabb vonása Ferenc pápaságának. Csak meglátásában az irgalom és az igazság kérdése másként jelenik meg, mint vitapartnerének érvelésében. Aki szerint 
“Annyit tennék hozzá, hogy Ferenc az első pápa, aki nem csupán egyéni bűnökről beszél, hanem strukturális bűnökről is. Azt mondja, hogy a bűnös törvényekkel, rendszerekkel, diktatúrákkal szemben is fel kell venni a küzdelmet. Ferenc szellemiségéből következik például, hogyha születik egy jogszabály, amely bűnösnek kiáltja ki a hajléktalanokat, az ellentétes a jézusi tanítás szellemiségével”.
Az interjúvezető erre a felütésre utolsó témaként az egyházban elkövetett visszaéléseket veti fel. Hogy jelenik meg az igazság és az irgalom, miközben ilyen kérdések is jelen vannak az egyetemes egyházban. Hodász atya szerint a pápa

szembenézést és felelősségre vonást ígért. Az rendben van, hogy a bűnösöket bíróság elé állítjuk, az áldozatoknak pedig megpróbálunk segítséget nyújtani. Viszont sokszor megkérdezik tőlem, hogy mi szükség van ezekben az ügyekben ekkora sajtónyilvánosságra. Egyrészt fontos, mert példát adhat az előbújásra azoknak az áldozatoknak, akik azt hitték, hogy egyedül vannak a megalázottságukkal, másrészt viszont sokakat épp a nyilvánosság riaszt el attól, hogy beszéljenek a velük szemben elkövetett abúzusról.

Ehhez kapcsolódva Perintfalvi a Ferenc pápa által felállított (2015.) vatikáni bíróságot említi, amely kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy az eltussolásokkal szemben mindazok a püspökök, és mindenki, aki részt vett ezekben, elnyerje azt, ami jár. Ugyanakkor arra nehezen talál magyarázatot, hogy Magyarországon miért nem kapott nagyobb publicitást egy-egy hasonló eset, hiszen nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy itthon ne lenne jelen ez a jelenség. 

A beszélgetés egy jóslattal zárul az újságírói kérdésre. Hodász atya szerint az egyház élete egyfajta ingaként is felfogható, amely hol erre, hol arra leng ki. Azt gondolja, hogy Ferencet követően egy konzervatívabb szemléletű pápát fognak megválasztani Péter utódjának, hiszen a korábbi évezredekben is azt látta az ember, hogy különböző karakterek követték egymást. Perintfalvi viszont fordítva látja. Szerinte Ferenc pápa annyi ajtót rúgott be, hogy ezeket már nem lehet mindet visszacsukni. A következő pápa így óhatatlan, hogy az ő művét folytassa. Ellenkező esetben egyházszakadás várható: ahol a konzervatívabb és a progresszívebb képviselők útjai elválnak egymástól.

Facebook Comments